Order By
Format
standard
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Kỳ vọng lớn cho nền công nghiệp 4.0

5G và nền tảng Edge Intelligent, hai công nghệ trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của chúng ta, được đánh giá sẽ mang đến những cải tiến lớn mà các nhà lãnh đạo công nghiệp khao khát. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của chúng...