Order By
Format
standard
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

7 truyện cười giãn cách

Giãn cách xã hội không thể làm thui chột khiếu hài hước của bạn. Ngược lại thì đúng hơn.  1 – Làm sao để tránh đưa tay lên mặt? – Mỗi tay cầm một ly bia. 2 Ở nhà đến ngày thứ 15, boss nhìn tôi như muốn nói: “Thấy...
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki