Order By
Format
standard
gallery
video
quote
audio
link
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Sản xuất xanh – tại sao không?

Khi người tiêu dùng nhận thức rõ ràng hơn về ô nhiễm môi trường, họ đòi hỏi doanh nghiệp chuyển đổi sang sản xuất xanh, giảm thiểu tối đa tác động dến hệ sinh thái. Một cuộc khảo sát năm 2019 cho thấy 37% người tiêu dùng xem tác động...